e

Zero Zone Praxis

Nullpunktipraksis

Otsides lahendust lavahirmu erinevatele ilmingutele prooviprotsessis, töötas Tamur Tohver välja uue metoodika nimega Nullpunktipraksis (NPP, rahvusvaheliselt tuntud kui Zone Zone Praxis.) Nullpunktipraksis on unikaalne näitleja-lavastaja partnerluse enesearenduspraktika, kus harjutused ühendavad Stanislavski-põhise näitlejatreeningu ja lavastamise kunsti joogalike tajutehnikatega ning mis on edasi antud coachingu printsiipe järgides. Praksis aitab ennetada egopõhiseid konflikte prooviperioodis ja vältida lavahirmu ilminguid etendusel ning tugevdada näitleja esitusvoogu.

Nullpunktipraksis liigub välja suletud konservatiivsest õpetusviisist ning näitleja-lavastaja suhte tasandil viib ühine treening partnerluseni, mis loob või võimendab protsessi intiimsuse kaudu vastastikust usaldust ja mõistmist. Praksis sisaldab ka ainulaadset meetodit, kuidas lavastaja juhendab näitlejat üha võimenduva keskendumist soodustavat ruumi kaudu. Nullpunktipraksis jääb alati personaalseks, sest praktiseerija on suunatud iseendaga ühenduse loomisele. Jooga kogemus näitab, et inimene, kes on harjunud fookust looma, seda juhtima ning oma emotsioone teadvustama, omandab oskuse konfliktolukordades vastandumist vältida. Nii on näitleja-lavastaja tandem julgem võtma loomingulisi riske, sest mõlemad tunnevad end turvaliselt ja väärtustatult. Positiivne mõju on vastastikune, kuna edukas tulemus peegeldub tagasi mõlemale.

Nullpunktipraksis kui ennetav enesearengu praktika avab võimaluse, mida Stansilavski-põhine loome- ja prooviprotsess juba sisaldab. Lähenemine lavastaja kutsele kui coachingu oskustega (spetsiaalsete tajutehnikate ning taustateadmistega varustatud) kunstilisele juhile oleks seega terviklikum ja võiks rahuldada ka sügavama tähenduse igatsust. [i] Uuringutes osalenud kutselised näitlejad ja teatriõpilased kinnitavad keskendumisvõime, ärevuse ja välise või sisemise vastandumisega seonduvate häirivate mõtete välistamisoskuse tõusu ning tugevamat esinemisvoos püsimist. [ii]

Nullpunktipraksis täiustab Stanislavski kunsti, taastades selle kriitilise väärtuse – puhastumise. Tajuressursside teadlik kasutamine võimaldab teatripraktikul ümber kujundada traditsioonilisi arusaamu tegelaskuju/mina/ego suhtest.

Tänaseks on tõendust leidnud, et dualistlik õpetusviis tekitab püsivalt lavahirmu.[iii] Ometi, lähenedes näitlejatööle Stanislavski poolt kirjeldatud vaimsel meetodil, võib proovisaalis kogeda absoluutset tõde ja kõrgemat teadvust, mis asendab sisemise ja välise vastasseisu viljakate loominguliste tulemustega. Põhjus on lihtne – sellel tasandil asendub hirm absoluutse vooga. Stanislavski ainulaadne ja sügav meetod pärandab kõik võimalused perfektseks eneseteostuseks, täiustades nii ühist teatrikogemust kui personaalset arengut. Suhtumine võib olla võti.

________________________

[i] Sügavam tähendus kogu oma inimtegevuse ja eksistensti mõtestamiseks, mitte kui religioosne kogemus. Vt. Brennan, Stage Fright; Allen ja Fry, “Spiritual development”; Zarrilli, Daboo ja Loukes, Acting: Psychophysical Phenomenon and Process, Meyer-Dinkgräfe, Theatre and Consciousness.

[ii] NPP testiti esiteks pilootuuringus koos Auroville Theatre Groupiga ja teiseks täislavastuses professionaalidega (kevad-sügis) Polygon Teatris ning Polygoni Teatrikooli õpilaste ja õpetajatega (sügis-kevad) toimuvates töötubades aastatel 2020–2021. Töötoad toimusid ka rahvusvahelistel konverentsidel AusAct 2020 ja IFTR 2021 ning kevadsemestril 2022 University of Central Florida teatriõpilastega. Tulemus ilmneb järjekindlal harjutamisel juba kolmekümne päeva pärast. Ainulaadne meetod proovides üha võimenduva keskendumisega on  üle ootuste väärtuslik.

[iii] Antud kontekstis: keha ja meele lahusus.

2013
Tamuri pikk kogemus audiokunstist julgustab teda mitte-illustreerivat loo jutustamise viisi lavale üle kandma. Ta hakkab otsima võimalust luua kirjeldamise asemel allteksti (sõnumit) kandvaid misanstseene. Üllataval kombel näib, et esmalt peavad nad näitlejatega varjatud lavahirmu sümptomitest üle saama.
2015-2020
Polygoni Teatrikompanii oskab nüüd märgata lavahirmu erinevaid vorme oma uute loominguliste lahenduste leidmisel juba mitme uuslavastuse prooviprotsessis. See rõhutab vajadust värske näitleja-lavastaja metoodika järele stuudiotöös.
2019-2020
Tamur alustab samal teemal oma doktoritööd Manchester Metropolitan ülikoolis: Miks karta hirmu? Nullpunktipraksis kui näitleja ja lavastaja enesearenduspraktika. Saab teoks pilootuuring koos Auroville'i teatrirühmaga (IND). Edasi toimuvad juba juhtumiuuringud (case study) Polygoni teatri ja teatrikooliga (EST) täispika kutselise lavastuse proovides.
2020-2021
Nullpunktipraksis on end tõestanud ja kasutatud ka personaalse arengutreeninguna väljaspool etenduskunsti. Valmib esimene täispikk lavastus seda kasutades ja NPP-d tutvustatakse Austraalia näitlejatreeningu konverentsil AusAct 2020 ja Rahvusvahelise Teatriuuringute Föderatsiooni konverentsil IFTR 2021 täispikkade töötubadega. Vastuvõtt on toetav ning julgustav. Rõhutatakse vajadust selle tehnika järele.

Teater võib mõjutada näitlejate ja vaatajate teadvust mitte ainult kaudselt, väljendatud teadvustasandite kaudu, vaid ka otseselt puhta teadvuse tasandil. Kui näitlemisvahendid võimaldavad näitlejal esineda, säilitades samal ajal puhta teadvuse kogemuse, mõjutab tekkiv mänguviis otseselt vaatajate puhta teadvuse taset (Meyer-Dinkgräfe, 2005: 195).

Nullpunktipraksis on arengutreening, mis aitab näitleja-lavastaja tandemil ära hoida prooviperioodis egopõhiseid konflikte ja ennetada lavahirmu ilminguid etenduse ajal. Harjutades saavutab näitleja sügava katkematu esinemisvoo ja liigub oma esituses kõrgema teadvuse seisundisse. See loob võimsa kontakti vaatajaga ja mõlemad kogevad etenduse ajal unustamatut elamust. Lavastusprotsessi puhul rakendab näitleja-lavastaja tandem siin isikuarengulist lavastamismeetodit. Proovitsüklites toetab lavastaja näitlejat ülitugeva keskendumise saavutamisel ning aitab tal kujundada isiklikku veendumust kunstilises tões. See muudab näitleja esituse tõhusalt intiimseks, kõnetavaks, sügavalt veenvaks. Nullpunktipraksis on etenduskunsti praktika, mis ühendab Stanislavski näitlejatreeningu ja lavastajatöö joogatehnika ja -filosoofilia põhimõtetele (Abhyasa ja Vairagya, Yamas ja Niyamas) tuginevate tajuharjutustega.

Esimene tasand: Astmed
Väline, psühhofüüsiline

See on ettevalmistav tase ja seda saab kasutada proovis soojendusena, mille läbi luuakse ühine ruum. See annab kehatajulise arusaama psühhofüüsilistest vahenditest: millised on võimalused enesekindluse ja partneriga kontakti parandamiseks, kuidas see toimib. Samuti tutvustatakse tegevusvälja (esineja on igas mõttes tegija) ja meie õppe/koolituse eesmärki: parem keskendumine, eristusoskus, miks neid vaja on ja milline on tee nende saavutamiseks. Ühtlasi loob see tase sidemeid meeskonnas: esitajad kui võrdväärsed partnerid, lavastaja kui partner ja juhendaja-usaldusisik.
Tasand Astmed sisaldab psühhofüüsilisi näitlemisharjutusi, mis parandavad keha kinemaatilist mõistmist ja õpetavad kasutama intuitiivset taju tähelepanu juhtimiseks. Nii välditakse protsessi käigus ratsionaalset mõtlemist ega lasta end hiljem segada eksitavatest mõtetest ja neist tingitud segavatest emotsioonidest. Samad vahendid ( nagu nt. paindlik fookus) aitavad näitlejal hiljem luua katkematu esitusvoog ja püsida selles kindlalt.
Astmed-tasand loob kindla ja turvalise harjutuspinnase kõigi osalejate vahel avatud dialoogi ja tugeva partnerluse kaudu. Näitleja-lavastaja vaheliste suhete tasandil sünkroniseerib see etapp ühise teatrikunsti rakendusliku põhimõtte/arusaamise meeskonnas. Harjutused meenutavad põhitõdesid, kuid viitavad ka püüdlusele põhjalikuma lähenemise poole. See on omamoodi kokkulepe, milles on kirjas ühisloomingu lähtepunkt.

Teine tasand: Sisenemine
Seesmine kinesteetiline teadlikkus

Sel tasandil toimub välise fookuse (füüsilisest tegevusest) pööramine sissepoole, häälestamine intiimsemaks, rahulikumaks ja seeläbi täpsemaks, kohalolevaks ning sisemistest protsessidest teadlikumaks- et teravdada taju ja eristamisoskust. Selle tasandi harjutuste boonus on füüsiline lõõgastus üheaegselt tähelepanelikkuse tõusuga. Protsess võimaldab meil luua tugevat kindlust, muuta harjumuspäraseid reaktsioone ja ehitada uut meelemustrit, mis on peamised vahendid (esinemis)ärevusest ja lavahirmust vabanemisel. Tekivad absoluutsed teadmised: ma saan sellega hakkama; olen selleks valmistunud. See on uks kõigi häirivate mõtete juhtimiseks ja negatiivsete emotsioonide lahustamiseks. Lisaks õpitakse siin kehameele kaudu aja relatiivsust.
Uuritakse põhjalikumalt, mis on psühhofüüsiline fookus ja kuidas seda nihutada. See võimaldab meil teha valikuid enne iga mikrotoimingut. Kasutame Tamur Tohveri poolt välja töötatud erinevate meditatiivse jooga ning budistlike praktikate ja tehnikate modifikatsioone.
Näitleja ja lavastaja koostöö tasandil on sel etapil eluline tähtsus usalduse, eetika ja austuse süvendamiseks, tasandi intiimsuse kaudu. Juhendaja (lavastaja) annab aluspõhimõtted ja harjutab koos osalejatega seda kohandatud praktikat. Praktika ei muuda aga juhendajast sõltuvaks, kuna inimest suunatakse ennekõike ise endaga ühendust looma. Selle taseme eesmärk on juhtida praktikut igapäevase harjutamise juurde, andes praktilise kogemuse, kuidas me valdame oma tähelepanu eri tasandeid ja tahtejõudu.

Kolmas tasand: Null Punkti olemus ja dünaamika
Intellektuallne teadmine teadvusest

Kolmas etapp sisaldab kolme (Nihe (Shift), Kordus (Playback) ja Taandamine (Reduction) tehnikat, mis moodustavad uue tehnika krooni: see seisneb kõigi omandatud või täiustatud oskuste kasutamise ühes kriitilises hetkes, kasutades neid somaatiliste teadvustatud käitumuslike reaktsioonidena.
Praktikateed rajatakse õiges etappide järjekorras. Kui kahte esimest taset kannab uudishimu ja järk-järgult arenev teadlikkus, mida toetavad iga osaleja isiklikud arusaamad, siis kolmas tasand raamib kõik kokku: põhjused, sihtkoht, raja sinna ning ja tulemuse. Jõudes praktikas selle tasandini (kolmas etapp), saavutatakse uus hoiak: harjutustevaheline sidusus toob kaasa järjepideva, süstemaatilise täiustamise; soov rohkem uurida, toetavad tulemused ja edasiminek, tähelepanelikud suhted, uued arusaamad ja mõtlemisviis kasvatavad tugevat innustust hoida ja arendada tähelepanelikku ja täiuslikku lähenemist etenduskunstile.

Nullpunktipraksis

Õpetajana on Tamur toetav ja avab konkreetset kursust väga mitmest küljest. Ma väga hindasin lisakursuse juures tema enda kogemusi ning tähelepanekuid, kuna see on hea stardipunkt – mis on rääkimata tõed, mida professionaalid juba teavad, aga ikka peavad kõik kuidagi ise selle raskuse läbi tegema.

Merilin, teatriteaduse ja psühholoogia spetsialist

Oleks tore ja palju lihtsam, kui iga proov algaks ühise keskendumisharjutusega ja see oleks kokku lepitud, tavaline käitumine proovide tarbeks.

Ann, 25 / Tuntud filmi- , füüsilise ja sõnateatri näitlejanna, koreograaf ning tantsijanna

Neeldumine on ülitugev. Harjutan seda igal õhtul, vajadusest ja naudingust!

Ann, 28 / Näitlejanna

Lavastajad tulevad ja lähevad, nad ei hooli näitleja seisundist.

Nick, 36 / Filmi- ja teatrinäitleja, saate- ja õhtujuht, raadiohääl

Mul oli imelik lavahirmu-väljendus. Ma nimelt ei julgenud proovis iial omi mõtteid avaldada, kartes teiste hinnanguid või lavastajaga vastuollu minna. Seda ei ole enam!

Kimberly, 41 / Näitlejanna ja näitlemistreener

…näitlejal on palju lihtsam oma tööd teha, kui sellist treeningut võimaldatakse. Repertuaariteatris ei tee enam keegi ühist ettevalmistust.

Nick, 36 / Filmi- ja teatrinäitleja, saate- ja õhtujuht, raadiohääl

Hüpe on tõesti tõhus harjutus, isegi partneriga, kellega oled pikka aega kolleeg olnud. Sa avastad tema ja enda silmad ja sukeldud kuhugi väga intensiivsesse ühendusse.

Alice, 36 / Kakskeelne näitlejanna

Kui ma tuvastan etenduse ajal endal esituses vea, kasutan Nihe-tehnikat ja see toob mind kohe tagasi. Rakendan Nihet, et jätkata sealt, kus pooleli jäin.

Simon, 32 / Näitleja ning lavastaja

AIM tehnika annab erakordse neeldumise... sügav, sügav teravustamine ja katkematu esinemisvoog on põhjus, miks tasub harjutada!

Nick, 36 / Filmi- ja teatrinäitleja, saate- ja õhtujuht, raadiohääl

Tundsin kohe otsustavat vastasseisu, kuna lavastaja alustas minu jaoks valest otsast. Kasutasin Nihet selle asemel, et temaga vaidlema hakata ja oma lahendust kaitsta. See päästis olukorra ja tõi isiklikku leevendust!

Laura, 29 / Tuntud filmi- ja teatrinäitlejanna

See oli minu jaoks esmalt väljakutse – kuidas hakkab trupp täiendava treeningu ideed järgima. Õnneks võtsid nad lisatrenni kui midagi värskendavat ning kosutavat, rõõmu ja uudishimuga!

Tim, 52 / Pika rahvusvahelise kogemusega teatri-, tele- ja raadiolavastaja.

Näitlejatele tavaliselt mängud meeldivad. See tegi protsessiga alustamise lihtsaks, leidsin end tegelikult nende toetatud ja see omakorda sütitas mind uuesti.

Erin, 69 / Silmapaistvalt pika karjääriga lavastaja

Õpetaja Tamur on meie otsimise ja analüüsimise teekonnal igati suunanud ja toetanud.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja

Alati kui kaotan mängides järje, rakendan keskendumist otsaesisele sihtmärgi-punktile. See aitab rajale tagasi

Siim, näitleja, 32
TREENINGULE!

Individuaalselt, trupile või meeskonnale