e

Polygon

teatrikunst ja teatriharidus

Teater

Teatrikompanii Polygon sisuks on kutseline teatrikunst. Polygon tegutseb rahvusvahelise loovisikute kohtumispaigana, ühendades endas kutselise teatri, teatrikooli ning erinevaid kursuseid pakkuva teatrihariduse keskuse. Teater on asutatud 8. mail 2008 Tallinnas, Eestis Tamur Tohveri ja Tarvo Kralli poolt, kuid teostab oma projekte üleilmselt. Polygon Teatri loominguliseks väljundiks on vahetu teatrikunst – Brooki terminites. Laiemalt defineerides esindame “vahetu (loe: lihtsa ja ausa) teatri” suunda, otsides samaaegselt uuemaid ja puhtamaid (loe: olustikust vabamaid) vorme ja rakendusi laval. Selle tulemuseks on erinevatest etenduskunsti vormidest (nt. Stanislavski ja Actor’s Dramaturgy ühisosa, elav muusika jms) sulandunud teatrikunst. Polygon Teater on kutseline vabateater, kes on alati huvitatud kodumaisest ja rahvusvahelistest koostööst. Polygon Teater on SA Vaba Lava asutajaliige.

Teater on puhas ja püha paik. Loeb Tegu. Sestap ei ole tühi ruum kunagi tühi- seal on olnud või tulemas Lugu ja inimesed selles.

Vaata Polygon Teatri lavastuste käekirja siit!

meil ei ole midagi uut
me ei tee midagi teistmoodi

sest meil ei olegi midagi
sest meie teatrikunst on lihtne ja vahetu
re-cycling ja re-use
meil ei näe vihmakardinat ja pöördlava

meil näeb näitlejat ja iseennast
sest vahetus teatris on kõik osalised

siin ja praegu, teate küll, ma lähen läbi Tühja Ruumi ja… 

                    Polygon tähendab hulknurka ja harjutusplatsi  

jälgijast saab kogeja selles tseremoonias   

talle sobival mitmel viisil ja

tühi ruum ei ole tühi

Tule Polygoni Teatrikooli!
Aines

Polygonil on stabiilne koostöö kaasaegsete kodu- ja välismaiste autoritega. Oleme on võtnud eesmärgi lavastada sobivusel igast Eesti näidendivõistlusest ühe märgitud näidendi, kuid tellime ka ise autoritelt uusi tekste ning loome neid ise. Tihe koostöö on Eesti Teatri Agentuuri, Nordic Drama Corner’i ja Eesti Kultuurkapitaliga. Teatrikoolis on tavaks luua igaks kevadeks kõikides rühmades oma algupärane materjal.

Meie etendused algavad alati motiiviga: “Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees- mis oli, see on läinud, mis tuleb, alles ees” (E.Enno / R.Rannap)

Teatrikool

Polygon Teatri laiendavaks haruks missioonipärases töös laste, noorte ja täiskasvanute enesearenguga  teatrikunsti kaudu on Polygoni Teatrikool. Teatrikooli eesmärgiks ei ole mitte ainult  tulevaste professionaalsete näitlejate kasvatamine, kuivõrd täisväärtuslike ja avatud mõtlemisega tulevaste ühiskonnaliikmete suunamine. Kooliga kaasneb vabatahtliku kogukonna kasvatus, mis väärtustab vabahariduse põhimõtteid: isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset sidusust arendav (või toetav) mitteformaalne õpe, mis toestab isikuarengut ning erinevate oskuste tõhustamist.

Õpe

Polygoni Teatrikool on mõeldud kõigile vanuseastmetele alates põhikoolist ja lõpetades täiskasvanutega. Tule sellisena nagu oled, sest meil kõik on oodatud! Teatrikool õpetab peamiselt Stanislavski süsteemi põhiselt näitlejameisterlikkust, kuid kombineerib seda ka impro ja füüsilise teatri ning kõne, hääle, kehatunnetuse ja liikumise õpetusega. Teatrikoolil on oma teatrikunsti õppekava ning õpetajaskond- see eristab teda tavalisest näiteringist. Mitte igaühest ei pea saama tingimata kutseline näitleja, kuid kindlasti loob Polygoni Teatrikool läbi oma professionaalse ja enesearendusliku lähenemise selleks hea aluse Teatrikoolil on püsiv side praktilise väljundiga kutselisel maastikul: helindamised, lavastusprojektid, avalikud sündmused, tele-, raadio- ja filmiteostused jms

Õpetajad

Teatrikooli õpetajad on kõik kõrgema kutselise teatrikunsti haridusega ning paljud neist omavad ka akadeemilist kraadi selles. Kõik õpetajad on ise praktikud, kes viibivad igapäevaselt kutselises loomeprotsessis. Selliselt on ringlus profilava ja õpetamise vahel püsiv: kõik elavas teatrikunstis kogetu jõuab teatrikooli ning kõik koolis avastatu leiab rakenduse kutselisel laval.

Ajakohane uurimus

Tegevus

Asutamisaastast 2008 alates on antud üle 2000 etenduse vaatajatele üle Eesti ning San Franciscos, Aurovilles, Brüsselis, Bangalores, Jerevanis, Helsinkis, Bursas jm. Polygoni meeskonnas lööb kaasa palju erinevaid tunnustatud kodu- ja välismaiseid loovinimesi (vt Lavastused).

Kogu Polygoni funktsioneerimise majanduslikuks aluseks on riiklike ja kohalike fondide toetused, õppetasud ja piletitulu ning eriprojektid ja isiklik panustamine. Vabatahtlik Polygoni kogukond on siiani lisaks Eesti Kultuurkapitalile võimalikuks teinud sellise teatrikeskuse eksisteerimise.

Voog

Tänane ühiskond kohendab end ja teater ühes sellega. Teatrikunst- selles on veel palju hirmu ja poosi! Näitlejaharjutus ütleb, et lase õhk välja, siis kaob kramp õlgadest. Vabadel õlgadel on oi milline kandevõime! Zero Zone (Null Punkti) Praksise metoodika võimaldab seda kõik ventileerida läbi usalduslikuma lavastaja-näitleja vahelise suhte. See aitab ära hoida lavahirmu, mille juured asuvad juba prooviprotsessis.

Inimeselt inimesele

Inimeselt inimesele, mitte näitlejalt publikule, on Polygoni lausung. Polygon kõnetab vahetus uuenenud teatrikunsti keeles, mis ei ole otsinguline eufooria vaid selge teadmine ja teadvuse täiuslik kasutamine (loe rohkem prof. D.Meyer Dinkgräfe “Theatre and Consciousness”). See loob uuel tasandil suhte lava ja publiku vahel, sulandades nad ühtseks ruumis, kus duaalsus (keha ja vaimu eristumine materialismis) kaob.

Polygon loob läbi teatri ja teatrikooli ühistegevuse uut põlvkonda, kes hindab kõrgelt teatrit, kultuuri ja vabatahtlikkust kui sotsiaalsest väärtust.

Missioon

Polygon Teater on kaasaegse ja säästliku maailmavaatega „vahetu teatri“ (‘The Empty Space’, Brook, 1968) edendaja ja elujõuline levitaja, kes kannab kirgast mõtet ja tugevat emotsiooni vähest ressurssi ning materiaalseid vahendeid kasutades. Polygon mõtleb ja tegutseb roheliselt. Olulised mõisted Polygoni igapäevastes praktilistes tegevustes on austus, ausus, pühendumine, hoolivus kõige elava vastu, samuti uuskasutus. Kõik Polygoni lavakujundused, kostüümid ja rekvisiidid ehk lavastused tervikuna valmivad ressurssi raiskamata- nii materiaalset kui vaimset.

Visioon

Polygon Teater jutustab oma laval nii kohalikku kui globaalset sündmust nii kaasaegses kui klassikalises vormis kõikidele inimestele mõistetaval moel, avardades teadlikult nende maailmapilti, harib avalikus mõtteruumis osalejaid, innustab vaba arutelu, edendab loomingulisust ja tegusust, ühendab kogukondi ja põlvkondi, kasvatab sallivust ja üksteisemõistmist, väärtustab ning kaitseb eetilisi põhiväärtusi olles kõrge kunstilise kvaliteedi juures sotsiaalselt terav ja samas ühendav. Teater lähtub oma tegevuses tõdemusest – selleks, et ühiskonna eri kihte kõnetada ja sulandada, tuleb rääkida neile arusaadavas keeles. Polygon Teatri visioon realiseerub läbi erinevate kunstisuundade avardamise ja ühendamise.

Väärtused

Vahetu ja aus. Vahetu teater on sõnumirikas. Polygon Teatri käsitluses kannab ennekõike inimene sõnumit ja loob ka vastava õhustiku. Lihtne on aus ja selget sõnumit ei pea silmatorkavalt kaunistama. Meil ei tehta kunsti kunsti pärast, vaid räägitakse, mis on südamel. Polygon Teater on ja jääb isiklikuks. Inimeselt inimesele, mitte näitlejalt publikule, nii et duaalsus (kahetsumine) hajub.

Professionaalsus

Professionaalsus põhineb teadmistel, oskustel ja kogemustel. Polygon Teatris sünnib teatrikunst igapäeva-praktikas maailma teatriharidusele ja -traditsioonidele toetuvatel värskeimatel teadmistel. Seda nii sisu kavandamisel, ideede otsimisel ja arendamisel, lavastuste loomisel ning etenduste andmisel. Loominguliste isiksuste kaasamisel teeb teater oma otsused lähtuvalt  inimese andest, haridusest, omandatud ja pidevalt juurde õpitavatest oskustest, enesekriitilisusest ja eetilisusest. Polygon Teater on polükeelne, rahvusvaheline ja üldhumaanse vaatenurgaga, püüdes kaasata kõiki elanikkonna gruppe ning teha seda võrdõiguslikult, kedagi diskriminineerimata või ahistamata tema vaadetest, rassist või soost lähtuvalt.

Tõhusus

Tühi ruum ei ole tühi – kunagi ei ole nii, et midagi ega kedagi ei ole. Materiaalses mõttes – Polygon Teater ei lohista enda järel suurt organisatsiooni, ta loob end osalt iga kord uuesti kaasates ja levitades nõnda lihtsuse mõtteviisi ja taaskasutuse maailmavaadet. Tõhusus tähendab tegevuse pidevat parendamist, et hoida kokku kulusid ja vabastada ressursse uute ja huvitavate lavastuste loomiseks. Polygon Teater on tõhusalt tegutsev organisatsioon, kes, ennast arendades ja eelarvet mõistlikult planeerides, hoolitseb pidevalt oma põhi- ja tugitegevuste optimeerimise eest.

Õppimisvõimelisus ja otsingulisus

Puu üle otsusta tema viljade järgitulemust ei näe kohe. Ka kõige kommertslikumana tunduv ettevõtmine omab sisulisi väärtusi, kõige kunstilisem lavastus võib olla inspireeritud lihtsatest pragmaatilistest protsessidest. Me õpime kõik ja kestvalt. Otsingulisus eeldab arenemisvalmidust, teatrikunsti maastikul toimuvate muutuste tajumist ning neile muutustele vastavat kiiret reageerimist. Polygon Teater on avatud uusimatele vormiotsingutele, rakendab vajadusel kaasaegseid tehnoloogiaid, sisulahendusi ja vormivõtteid.

Vabaühenduse eetika

Ühing Polygon on vabaühendus, mis lisaks eeltoodud arengu- ja juhtimsiprintsiipidele, lähtub oma tegevuses ka vabaühenduste eetilistest põhimõtetest, vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus.

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse. Kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus, väärtustab see oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse vastutavana, reageerib nende väärtegudele. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu ning nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast ja suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt. Me oleme avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime. Ühenduses tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine, ideede autorluse tunnustamine

Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vabaühenduste Eetikakoodeksi täisteksti leiab siit.

Oled teretulnud tegelikku teatrimõtet elus hoidma!
Tühi Ruum Ei Ole Tühi!